Náboj logo
text_logo

The Competition


نابوی فیزیک یک مسابقه بین المللی در زمینه حل مسائل فیزیک است، که برای تیم هایی متشکل از 5 دانش آموز دبیرستانی که نماینده مدرسه شان هستند طراحی شده است. کل مسابقه 120 دقیقه طول می کشد که در طول مدت مسابقه تیم ها سعی می کنند در حد امکان هر چه

.بیشتر از سوالاتی که به آن ها داده شده حل کنند <

.نابوی فقط کاربرد مستقیم دانشی نیست که دانش آموزان یاد گرفته اند. سوالات به میزان مشخصی از ابتکار و نبوغ احتیاج دارد

More about Náboj…

What's new


 

Results


International:Iran: 

Organizers


:مسابقه توسط سمینارهای مربوطه و موسسات زیر برگزار می شود

  • FKS, FMFI UK Bratislava
  • FYKOS, MFF UK Prague
  • EPS YoungMinds Budapest
More about us…