Pravidlá

1. Účasť v súťaži

Fyzikálny Náboj je tímová súťaž žiakov stredných škôl. Žiaci súťažia v päťčlenných alebo štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy. Tímy súťažia v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori. V kategórii Juniori môžu súťažiť iba tímy, ktorých členovia nie sú žiakmi najvyššieho (maturitného) alebo jemu bezprostredne predchádzajúceho ročníka strednej školy. V kategórii Seniori môžu súťažiť tímy stredoškolákov s ľubovoľným vekovým zložením.

2. Prihlásenie

Do súťaže sa školy prihlasujú prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania, alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Tím si pri prihlásení zvolí súťažné miesto, súťažiť v zahraničí však nie je povolené. Každá škola môže prihlásiť najviac dva tímy do každej kategórie. Tretie a ďalšie prihlásené tímy budú zaradené na čakaciu listinu a súťaže sa môžu zúčastniť len v prípade nenaplnenia kapacity daného organizačného miesta.

3. Miesto a začiatok súťaže

Súťažiť je možné odkiaľkoľvek. Podmienkou je stabilné internetové pripojenie. Členovia tímu nemusia byť počas súťaže fyzicky spolu, no z dôvodu zefektívnenia spolupráce je to odporúčané, pokiaľ takú možnosť majú. Každý zaregistrovaný tím dostane pred súťažou prihlasovacie údaje do herného systému, cez ktorý sa dostanú k zadaniam úloh a cez ktorý budú odovzdávať svoje riešenia.

4. Riešenie úloh

Súťažiaci riešia ľubovoľnú z ôsmich úloh, ktoré majú k dispozícii. Výsledkom je zväčša nejaké číslo. Riešenia sa odovzdávajú pomocou herného systému, ktorý ich správnosť automaticky vyhodnotí a v prípade správneho riešenia sprístupní na stiahnutie ďalšiu úlohu (za predpokladu, že tím už nezískal všetky úlohy). Dôsledne odporúčame pozorne si prečítať požiadavky na formát, v akom má byť dané riešenie odovzdané. Nakoľko je jeho správnosť kontrolovaná strojovo, riešenie nespĺňajúce formálne požiadavky, hoci inak správne, nebude akceptované. Za každú správne vyriešenú úlohu získa tím jeden bod. Na vyriešenie úlohy má tím ľubovoľný počet pokusov, avšak po každom neúspešnom pokuse dôjde na istý čas k zablokovaniu systému pre daný tím, počas ktorého nebude môcť odovzdávať riešenie žiadnej úlohy (pozri bod 5 týchto pravidiel).

5. Zablokovanie herného systému

Aby sa predišlo tipovaniu výsledkov zo strany súťažiacich, po každom neúspešnom pokuse o odovzdanie riešenia ktorejkoľvek z úloh dôjde k zablokovaniu herného systému po dobu jednej minúty. Počas tohto času nebude môcť daný tím odovzdávať riešenia tejto, ani žiadnej inej úlohy. Po uplynutí jednej minúty sa systém opäť odblokuje. V priebehu záverečných dva a pol minút súťaže bude táto penalizácia skrátená na 20 sekúnd, aby mal každý člen tímu možnosť odovzdať riešenie úlohy, na ktorej v záverečných minútach súťaže pracoval.

6. Ukončenie súťaže

Súťaž končí uplynutím časového limitu dvoch hodín. V tomto momente sa herný systém zablokuje a už nebude možné odovzdávať žiadne ďalšie riešenia. Bezprostredne po ukončení súťaže pred vyhlásením výsledkov bude možné podať prípadné reklamácie.

7. Víťaz

Vo svojej kategórii a mieste konania víťazí ten tím, ktorý vyriešil najviac úloh. Pri rovnakom počte záleží na najvyššom čísle vyriešenej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje druhé najvyššie číslo atď. Ak dva tímy vyriešia úplne rovnaké úlohy, rozhoduje čas odovzdania poslednej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje čas predposlednej odovzdanej úlohy atď. Rovnakým postupom sa určí poradie zvyšných tímov. Podobne sa stanovuje celoštátna a medzinárodná výsledková listina.

8. Pomôcky

Počas súťaže sú povolené bežné písacie a rysovacie pomôcky a kalkulačka. Ďalej je povolená akákoľvek printová literatúra s výnimkou nábojových zbierok z minulých ročníkov. Okrem toho bude v hernom systéme dostupný na stiahnutie konštantovník obsahujúci zoznam užitočných fyzikálnych konštánt. Používanie akejkoľvek elektroniky, s výnimkou kalkulačiek a s výnimkou zariadení slúžiacich výlučne na obsluhovanie herného systému, prípadne na komunikáciu členov jedného tímu, ak súťažia z viacerých miest, je zakázané. Spolupracovať je povolené výhradne s členmi vlastného tímu.

9. Štatút pravidiel

Tieto pravidlá súťaže Fyzikálny Náboj platia pre všetky zúčastnené tímy nezávisle na mieste konania súťaže. Svojim prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s pravidlami zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám súťaže môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: