Pravidlá Náboja

Stiahnuť pravidlá v pdf


1. Účasť v súťaži

Fyzikálny Náboj je tímová súťaž žiakov stredných škôl. Žiaci súťažia v päťčlenných alebo štvorčlenných tímoch. Všetci členovia tímu sú žiakmi rovnakej školy. Tímy súťažia v dvoch kategóriách, Juniori a Seniori. V kategórii Juniori môžu súťažiť iba tímy, ktorých členovia nie sú žiakmi najvyššieho (maturitného) alebo jemu bezprostredne predchádzajúceho ročníka strednej školy. V kategórii Seniori môžu súťažiť tímy stredoškolákov s ľubovoľným vekovým zložením.

2. Prihlásenie

Do súťaže sa školy prihlasujú prostredníctvom webového rozhrania na stránkach súťaže do ukončenia prihlasovania, alebo do naplnenia kapacity. Všetky informácie o termínoch, počte prihlásených tímov a celkovej kapacite sú dostupné na stránkach súťaže. Tím si pri prihlásení zvolí súťažné miesto, súťažiť v zahraničí však nie je povolené. Každá škola môže prihlásiť najviac dva tímy do každej kategórie. Tretie a dalšie prihlásené tímy budú zaradené na čakaciu listinu a súťaže sa môžu zúčastniť len v prípade nenaplnenia kapacity daného organizačného miesta.

3. Začiatok súťaže

Súťažiaci sú povinní dostaviť sa na miesto konania súťaže včas a dbať na pokyny organizátorov. Pred samotným začiatkom súťaže dostane každý tím zalepenú obálku s prvými ôsmimi úlohami. Tímy túto obálku rozbalia až na pokyn organizátora, ktorý tak odštartuje súťaž.

4. Riešenie úloh

Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú z ôsmich úloh, ktoré majú k dispozícii, výsledkom je väčšinou nejaké číslo. Akonáhle tím dôjde k záveru, že ich výsledok je správny, vyšle jedného zástupcu s výsledkom napísaným na zadaní príslušnej úlohy za opravovateľom, kde výsledok predloží na kontrolu. Ak je predložené riešenie správne, opravovateľ zreteľne označí zadanie úlohy svojou značkou. Počet predložení každej úlohy nie je nijako obmedzený, po treťom nesprávnom pokuse však môže opravovateľ vyžadovať okrem výsledku aj postup riešenia.

5. Opravovatelia a meniči

Opravovateľov je viac a každý opravuje iba niektoré úlohy. Podrobnosti budú upresnené na mieste pred začiatkom súťaže. Ak sa stretne u jedného opravovateľa viac riešiteľov, zaradia sa do radu v poradí, v akom ku stolíku prišli. Opravovateľom označená úloha sa odovzdáva pri stolíku meniča. Iba tam odovzdaná úloha sa počíta za vyriešenú. Za odovzdanú úlohu obdrží tím novú úlohu, a to až do vyčerpania pripravených úloh. Celkový počet úloh bude upresnený pred začiatkom súťaže.

6. Ukončenie súťaže

Súťaž končí uplynutím časového limitu dvoch hodín. Od tejto chvíle sa s úlohami nie je možné zaradiť do radu k opravovateľovi. Tí, čo už stoja v rade, môžu svoje riešenia predložiť ku kontrole. Úlohy odovzdané po časovom limite sa považujú za odovzdané v čase konca súťaže.

7. Víťaz

Vo svojej kategórii a mieste konania víťazí ten tím, ktorý vyriešil najviac úloh. Pri rovnakom počte záleží na najvyššom čísle vyriešenej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje druhé najvyššie číslo atď. Ak dva tímy vyriešia úplne rovnaké úlohy, rozhoduje čas odovzdania poslednej úlohy, pri rovnosti sa posudzuje čas predposlednej odovzdanej úlohy atď. Rovnakým postupom sa určí poradie zvyšných tímov. Podobne sa stanovuje celoštátna a medzinárodná výsledková listina.

8. Pomôcky

Každý tím obdrží pred začiatkom súťaže papiere na písanie a tabuľku s konštantami. Povolené je si doniesť bežné písacie a rysovacie potreby a kalkulačky. Ďalej je povolené používať ľubovoľnú literatúru s výnimkou Nábojových zbierok z minulých rokov. Používanie akýchkoľvek prostriedkov diaľkovej komunikácie (mobilné telefóny, internet, atď.) nie je povolené. Spolupracovať je povolené výhradne s členmi vlastného tímu.

9. Štatút pravidiel

Tieto pravidlá súťaže Fyzikálny Náboj platia pre všetky zúčastnené tímy nezávisle na mieste konania súťaže. Svojim prihlásením do súťaže tím potvrdzuje, že sa s pravidlami zoznámil, súhlasí s ich znením a zaväzuje sa tieto pravidlá dodržiavať. Akékoľvek prehrešky proti pravidlám súťaže môžu byť potrestané diskvalifikáciou celého tímu.

Výsledky


Medzinárodné:Slovensko: