Change language

Kontakt

Patrik Rusnák
Organizátor – Bratislava
patrik.rusnak@trojsten.sk
+421 948 949 454

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
Organizátor – Košice
marian.kires@upjs.sk
+421 905 585 631

Jaroslav Valovčan
Hlavný organizátor
jaro@fks.sk
+421 910 146 838

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského. Slovo “Matfyz” sa bežne považuje za synonymum excelentnosti a zdatnosti vo vede a výskume. Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nie len veľmi dobré znalosti zo svojho odboru či špecializácie, ale aby bol maximálne flexibilný, orientoval sa v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tíme.

TROJSTEN

Trojsten je nezisková organizácia, ktorá organizuje pre talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska súťaže a zážitkové akcie, kde ich neformálne vzdeláva v matematike, fyzike a programovaní. Medzi hlavné projekty patria slávne korešpondenčné semináre KMS (matematika), FKS (fyzika) a KSP (programovanie), v ktorých riešitelia posielajú zhruba každý mesiac svoje riešenia na zaujímavé problémy z daného oboru, ktoré sú vždy dopredu zverejnené. Pre najúspešnejších riešiteľov pripravujeme týždňové sústredenia s náučným aj športovým programom. Okrem toho usporiadavame množstvo ďalších akcií, ako súťaže Náboj, víkendy s prednáškami a hrami pre stredoškolákov – Klub Trojstenu, cykly populárnych prednášok osobností z akademického prostredia – Akadémia Trojstenu, či Jarné, Letné a Jesenné školy zamerané na rôzne oblasti. Celý chod organizácie zabezpečujú bez nároku na finančnú odmenu študenti vysokých škôl, poväčšine bývalí riešitelia, ktorí takto pomáhajú odovzdať mladším to, čo roky predtým sami vďaka Trojstenu dostávali. Vedomosti, zážitky a chuť klásť otázky a hľadať odpovede. Viac info na www.trojsten.sk.

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UPJŠ V KOŠICIACH

Prírodné vedy a matfyz v jednom. Nadšenie vedcov a učiteľov Prírodovedeckej fakulty už takmer 60 rokov formuje osobnosť a odbornosť svojich absolventov. Spoločne s využívaním špičkovej výskumnej infraštruktúry vo výučbe sa stalo hlavným faktorom výborného uplatnenia našich absolventov v praxi, najmä vo výskume, priemysle, školstve a komerčnom sektore. Moderné štúdium prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, spolu s ich učiteľstvom a to na všetkých troch stupňoch štúdia pod heslom: „Vedou meníme svet“.